Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

От 01 февруари 2024г. до 31 март 2024г. в  Бизнес център „Терзиева къща“ ще се приемат заявления от лицата, желаещи да получат дърва за огрев за 2024г.


  Уведомяваме Ви, че от 01 февруари 2024г. до 31 март 2024г. в  Бизнес център „Терзиева къща“ ще се приемат заявления от лицата, желаещи да получат дърва за огрев за 2024г.

  Какво трябва да имате предвид и какви срокове трябва да се спазят, за да получи всяко домакинство дърва за огрев за всяка текуща година:

1.Право на закупуване на дървесина на корен или закупуване от склад имат физически лица – представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес (ДОКАЗВА СЕ С ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС.)  в съответното населено място, които са включени в списък, изготвен от кмета на населеното място.


2.За включване в списъка за текущата 2024 г. представител на едно домакинство подава заявление по образец до кмета на общината/ населеното място в периода до 31.03.2024 г.

Следва да се вземе предвид, че снабдяването с дърва за огрев няма да бъде преустановено през указаните периоди.

Заявленията от лицата с постоянен или настоящ адрес гр.Тополовград   ще се приемат от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден в периода 01.02.2024г.-31.03.2024г. в Бизнес център „Терзиева къща“ с административен адрес: гр. Тополовград, ул.“Драма“ № 3.

Заявленията от лицата с постоянен или настоящ адрес в останалите населени места в общината ще се приемат от кметовете на кметства за

съответното населено място.


3.След 31.03.2024 г. списъкът се обявява на видно място в сградата на общината, кметство на населеното място, сградата на държавното горско стопанство.


4.Списъкът може да бъде допълван в общината до 15.04.2024 г. за лица, които отговарят на изискванията и се изпраща на държавното горско стопанство.

Списъкът може да бъде допълван в Държавното горско стопанство до 30.04.2024г.


5.След изтичане на крайния срок /30.04.2024 г./ списъкът се публикува на интернет страницата на държавното горско стопанство.


6.До края на месец май общината и държавното горско стопанство публикуват на видно място и на интернет страниците си актуални цени за продажба на стояща дървесина на корен.

 Информираме Ви, че актуалните цени за продажба  на дървесина на ТП ДЛС-Тополовград към този момент са следните:

 -Дърва за огрев /акация/ -66лв с ДДС за пр.м3.

 -Твърда широколистна дървесина -79,20лв. с ДДС за пр.м3.


7.На лицата, включени в списъка за текущата година се предоставят дърва за огрев до 01.11.2024 г.


8.Заявленията за закупуване на дърва за огрев се изпълняват по реда на тяхното постъпване, като с приоритет се осигурява дървесина на физическите лица с издадени решения по реда на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.


9.Общото количество дървесина, което едно домакинство може да заяви за една календарна година е до 10 пространствени куб.м.

В прикачени файлове са образците на заявления: