Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за набиране на доброволци в доброволно формирование “САКАР-12” към Община Тополовград

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ В ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ „САКАР – 12“ КЪМ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

С решение № 184/31.03.2009 год. на Общински съвет – Тополовград е одобрено създаването на доброволно формирование за защита при бедствия, на територията на община Тополовград.

Община Тополовград обявява кампания за набиране на членове за доброволно формирование „САКАР – 12“. Доброволците ще участват в предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях. За изпълнението на тези дейности кандидатите участват в обучения, тренировки, състезания и учения, както и поддържат готовност за явяване и изпълнение на задачи.

 Критерии:

Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано” (чл. 40 от Закона за защита при бедствия).

Кандидатите за доброволци подават документи съгласно чл. 8 от „Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях”, приета с ПМС 123/25.06.2012 г.

Документи за кандидатстване:
1. заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование – получава се от общината;
2. формуляр за кандидатстване по образец – получава се от общината;
3. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
4. справка от центъра за психично здраве, че лицето не се води на отчет;
5. свидетелство за съдимост;
6. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
7. декларация за съгласие за обработка на лични данни – получава се от общината.

8.Към документите кандидатите за доброволци прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната НЕ могат да членуват в доброволните формирования.

Подборът на кандидатите за доброволци се извършва от комисия, определена със заповед на кмета на общината.

Краен срок за подаване на документи  – 30.09.2021 г/включително.

За справки и запитвания тел. 0897 80 51 23 – Иван Замов – Ст. експерт ОМП