Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Община Тополовград стартира нов проект

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

 

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ

   „Интегрирани мерки в подкрепа на децата в община Тополовград“, финансиран по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

   Община Тополовград подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по проект; „Интегрирани мерки в подкрепа на децата в община Тополовград“.

   Проектното предложение обхваща комплекс от мерки, насочени към предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот на минимум 100 деца в нужда и техните семейства.

   Проектните дейности са насочени към разработване и прилагане на програми за индивидуална и групова работа във връзка с подкрепа на личностното развитие и социалното включване. Работата с децата и с техните семейства ще е насочена към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност. Ще бъдат създадени условия за подобряване качеството им на живот за пълноценно физическо, емоционално, познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда; задоволяване на основните духовни и социални потребности; промяна на непосредствената заобикаляща ги среда за преодоляване на проблемите; формиране на качества. Ще им бъде предоставена възможност да изразяват мнението си, да правят личен избор и да вземат решения по въпроси, свързани с техния живот и бит, съобразно възможностите и възрастта си.

   Чрез изпълнението на предвидените дейности по Специфична цел 2 „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“ и Специфична цел 3 „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги …“ ще се постигне и специфичната проектна цел, а именно осигуряване на равен и навременен достъп до услуги с цел подобряване качеството на живот на децата в нужда и техните семейства.

   Проектът ще се изпълнява за период от 13 месеца и е с бюджет в размер на 391,000 лв.