Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Община Тополовград подписа Договор за финансиране на инвестиция по националния план за възстановяване и устойчивост – Процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”.

  Община Тополовград подписа Договор за финансиране на инвестиция по националния план за възстановяване и устойчивост – Процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”.
Договор № BG-RRP-1.007 -0030 „Модернизиране на образователната среда на НУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, гр. Тополовград“.
  Проектът ще се финансира със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, приоритетна ос „Образование и умения“, процедура „Модернизация на образователна среда”, BG-RRP-1.007.
Проектното предложение включва дейности за осъществяване на основен ремонт на сградата на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Тополовград, в т.ч изпълнение на пакет от енергийно-ефективни мерки, идентифицирани в доклад от обследване за енергийната ефективност на сградата и дейности, съгласно изготвен и одобрен инвестиционен проект за обект: “Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на НУ “Св. Св. Кирил и Методий” в УПИ I, кв. 73 по ПУП град Тополовград, област Хасково”.
Целта на проектното предложение е модернизиране материалната база на НУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Тополовград и превръщане на образователната институция в благоприятна среда, съдействаща за подобряване на образователните резултати на учениците и мотивацията за учене.
  След реализирането на инвестицията, ще се постигнат следните резултати:
Модернизирана образователната инфраструктура на НУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Тополовград и осигурена модерна, безопасна и благоприятна среда, съдействаща за подобряване на образователните резултати и мотивацията за учение, за ученици от 1-ви до 4-ти клас и предучилищна възраст. Постигнати ефекти за опазването на околната среда и намаляването на вредното въздействие от човешката дейност върху природата, в съответствие с Националната програма за развитие България 2030, Приоритет 1 „Образование и умения“, за осъществяването на целите, заложени в приоритет 4 „Кръгова и нисковъглеродна икономика“, и приоритет „Чист въздух и биоразнообразие“.
   Стойността на одобрения проект е 2 494 872.66 лв.Финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU”.