Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

На 31.12.2020 г. между Община Тополовград и Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности по проект BG05M9OP001-6.00

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРAТИВНА ПРОГРАМА

“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”2014-2020

На 31.12.2020 г. между Община Тополовград и Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности  по проект BG05M9OP001-6.002-001 „Патронажна грижа  в община Тополовград“.

Проекта е на стойност 208 099.54 лв. с основни дейности:

1.Патронажна грижа;

2.Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

Проектът е продължение на изпълнявания от общината договор по процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – К2, К3 и К4 и е с продължителност 12 месеца.

Патронажната грижа за възрастни хора и хора с увреждания ще е вид мобилна форма на социална услуга, която ще се фокусира върху предоставяне на грижа и подкрепа за хората в напреднала възраст в тяхната домашна среда. Услугите, които ще се предоставят на потребителите ще са в зависимост от индивидуалните им потребности и ще се осъществяват по график.

Патронажната грижа ще включва комплекс от услуги, като: помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.); медицински услуги, недублиращи тези, предоставяни от НЗОК (мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.); психологическа подкрепа; доставка на храна и хранителни продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще допринесе за разширяване на социалните услуги, предоставяни в общността за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/ или техните семейства, както и тези, които са изложени на риск от заразяване с COVID-19.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 208 099.54 лв.

При необходимост кандидат-потребителите могат да заявяват желание всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа, до приключване на проектните дейности – м. декември 2021 г., на телефон: 0888722798 – Божана Георгиева, Мариана Стоянова.


Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

приоритетна ос 6″Подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и подготовка

за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“”, процедура за изпълнение

на проект BG05M9OP001-6.002-0001 “Патронажна грижа в община Тополовград”