Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Критично застрашен вид растение откриха учени в чешма край Тополовград

Между 11-ти и 13-ти април Българска фондация Биоразнообразие проведе експедиция за отчитане на биоразнообразието в чешми и малки водоеми в Сакар. В нея се включиха и д-р Емилия Вачева от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Росен Василев от БФБ. 

Експедицията посети ценни места на територията на община Тополовград, в които бяха наблюдавани интересни и редки обитатели от групата на земноводните и от растителното царство.

В коритото на красива чешма край с. Мрамор учените забелязаха водното растение гренландия (Groenlandia densa). Гренландията е многогодишно водно растение, което се опрашва от вятъра. Като представител на семейство Раждавецови, тя има много важна роля за водните екосистеми.  В миналото този вид е бил изключително широко разпространен. В последните години обаче се счита за изчезнал от повечето места, в които се е срещал в миналото, а единствените му известни находища у нас са в Сакар. Този вид е защитен от Закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на България като “критично застрашен”.

Groenlandia densa. Снимка Росен Василев

Експедицията не приключи само с това ценно за науката наблюдение.

Във временен водоем близо до вр. Вишеград бяха намерени екземпляри от вида гребенест тритон на Буреш (Trirurus ivanbureschi), а в чешма край с. Черепово – от вида малък тритон (Lissotriton schmidtleri). Наблюдавани бяха също източна дървесница (Hyla orientalis), жълтокоремна бумка (Bombina variegata) и голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus). 

Източна дървесница (Hyla orientalis). Снимка Емилия Вачева

 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata). Снимка Емилия Вачева

Това многообразие от видове обаче е под заплаха, защото част от чешмите и язовирите в община Тополовград са почти или напълно пресъхнали.

Проектът „Микро влажни зони – извор на живот за дивата природа и хората” ще положи началото на възстановяването на тези ценни места, които в условията на засушаващ се климат стават все по-ключови за биоразнообразието.

В края на експедицията, ръководителите на проекта и експертите по биоразнообразие се срещнаха със заинтересовани представители на местната общност – работещи в сферата на туризма, фермери, учители, служители от общинската администрация. Тема на разговор беше ролята на малките водоеми за дивата природа и за хората. Двете страни обмениха ценна информация  за състоянието на чешмите в региона и за възможностите за тяхното възстановяване.