Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Енергийно обновяване на жилищен сграден фонд

BG16FFPR003-4.001 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Подкрепа за мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. за намаляване на енергийната бедност в най-силно засегнатите от климатичния преход области

ОБЯВЛЕНИЕ

За набиране на Заявления за участие по процедура BG16FFPR003-4.001 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Община Тополовград обявява прием на документи за участие по BG16FFPR003-4.001 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност

Допустими за финансиране са всички многофамилни жилищни сгради /с най-малко 4 самостоятелни обекта, които принадлежат на повече от един собственик/, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Регистрираните по реда на ЗУЕС Сдружения на собствениците /СС/ подават документи в сградата на Община Тополовград, гише Информация /пл. Освобождение №1/, в срок най-късно до 31.07.2024 г., 17.00 ч.

  1. Заявление за участие /Приложение 5 към Насоките за кандидатстване/
  2. Приложения към Заявление за участие, както следва:

2.1. Справка за ССО /Приложение 5.1.5 към Насоките за кандидатстване/;

2.2. Покана за провеждане на общо събрание на Сдружението на собствениците и Покана за провеждане на общо събрание на етажната собственост – копие, заверено „Вярно с оригинала“ *; /Приложение 5.1.1 и Приложение 5.1.6 от Насоките за кандидатстване/

2.3. Протокол за поставяне на поканите по т. 2.2. – копие, заверено „Вярно с оригинала“*; /Приложение 5.1.2 и Приложение 5.1.7 от Насоките за кандидатстване/;

2.4. Протокол от общото събрание на Сдружението на собствениците и Протокол от общото събрание на етажната собственост, съдържащи решения за участие в настоящата процедура – копие, заверено „Вярно с оригинала“.* /Приложение 5.1.3 и Приложение 5.1.8 от Насоките за кандидатстване/

  • Копие от книгата на етажната собственост, съгласно ЗУЕС, от което да са видни всички живущи в сградата.
  • Декларация, съдържаща информация за енергийно уязвимите лица в сградата, ако е приложимо, както и документи за удостоверяване на информацията по т. 3 на Приложение 4 относно живущите лица в МЖС (обект на интервенция), чиято адресна регистрация съвпада с адреса на сградата обект на интервенция и са с установена 50 или над 50 на сто трайно намалена работоспособност на база документи, издадени от съответните експертни лекарски комисии. За всяко посочено лице по т.3. на Приложение 4 се предоставя на общината копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
  • Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ.** Същите следва да включват пакет от енергоспестяващи мерки за постигане на най-малко клас на енергопотребление „В“ и постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия. Обследването се представя в 1 бр. на хартия и 1бр. на CD.

** Задължение на СС е изпълнението на чл. 23 от Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност. Собственикът на сградата предоставя документацията в Агенция за устойчиво енергийно развитие /АУЕР / в срок до 7 дни от подписване на протокола за приемане на резултатите от обследването. Начинът на окомплектоване и изпращане на документите е подробно описан в Наредбата. Собственикът на сградата може да упълномощи консултанта по енергийна ефективност да предостави в АУЕР изискуемите документи.

  • Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.*** Техническите обследвания трябва да установяват, че сградата отговаря на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и е получила положителна оценка за сеизмична осигуреност, независимо дали е осигурена или неосигурена на сеизмични въздействия, в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Обследването се представя в 1 бр. на хартия и 1бр. на CD.

***Техническият паспорт се подава след заверка в Община Тополовград. Задължение на СС е да представи за вписване изготвеният технически паспорт, като подаде Заявление за вписване в регистъра на технически паспорт на строеж. Заявлението се обработва и паспортът се вписва в срок от 7 дни от датата на подаването. Процедурата трябва да бъде извършена преди подаване на Заявление за участие в процедура BG16FFPR003-4.001 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност

  • Декларация за минимални и държавни помощи, ако е приложимо.****

****Съгласно Насоките за кандидатстване и във връзка със Закона за държавните помощи, декларации, Приложение 3 следва да бъдат подадени от собствениците на самостоятелни обекти в сградата, които ги използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии. Пълни указания за попълването им се съдържат в образеца на декларация – Приложение 3.

След приемане на гореописаните документи по т. 1 – т. 7, служители от Община Тополовград ще се свържат с председателите на УС на СС за подписване на Партньорско споразумение.

Линк към Насоки за кандидатстване и приложения към тях: https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/regional-development-program-2021-2027/execution-prd-2021-2027/procedures-open-for-application-2021-2027/Proceduri-za-kandidatstvane

Забележка: Папка „Насоки за кандидатстване“ съдържа примерни образци на: протоколи от общи събрания, покани за събрания на СС и др. Същите са предоставени от програмата, с цел улеснение на гражданите при учредяване на сдружение и провеждане на общи събрания във връзка с процедурата и не е необходимо да се попълват всички документи от него, а само тези, които са приложими и необходими на съответната етажна собственост, така че да бъде изпълнен целият набор от документи изискуем при кандидатстване по процедурата.

За повече информация и въпроси: 0896/869095 – Кристина Георгиева