Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Депозирани проекти

“Разработване на  стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград”

 

Водещ партньор е МИГ Свиленград Ареал

 

“Разработване на  стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград”

 

Водещ партньор е МИГ Свиленград Ареал

 

Цел: С настоящото проектно предложение ще се постигне разширяване на територията чрез обединяване на териториите на МИГ Свиленград Ареал с МИГ Тополовград и създаване на Местна инициативна група Свиленград-Тополовград. При изпълнение на проекта ще се спазват общите принципи заложени в подхода на ВОМР. Проектното предложение предвижда разработване на стратегия за конкурентоспособно териториално развитие в съответствие с принципите на подхода ВОМР, подхода LEADER и и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г. Планирани са дейности с участие на основните заинтересовани страни под формата на информиране, консултиране и участие в процеса на вземане на решения по отношение на планирането на стратегия за местно развитие и създаване на публично – частно партньорство под формата на МИГ Свиленград-Тополовград за управление на тази стратегия. Планирането на Стратегията за местно развитие  се основава на обективните характеристики на територията и интересите и позициите на основните заинтересовани страни в нея.

Стойност: 40 748.00 лв.

Продължителност: 6 месеца

Финансираща организация:

Програма за развитие на селските райони

Приоритетни оси Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)

Наименование на процедура Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Код на процедура BG06RDNP001-19.610

“Благоустрояване на улици в гр. Тополовград, в т.ч: улица “Миньорска”, улица “Бенковски” и улица “Родопи”

“Благоустрояване на улици в гр. Тополовград, в т.ч: улица “Миньорска”, улица “Бенковски” и улица “Родопи”

Цел: Да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на община Тополовград, чрез осигуряване на качествени базови услуги на населението, за повишаване качеството на живот на населението в община Тополовград.

Стойност: 1 953 783.24 лв.

Продължителност: 30 месеца

Финансираща организация: ПРСР

“Реализиране на енергоспестяващи мерки на сградата на СУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”- Тополовград”

“Реализиране на енергоспестяващи мерки на сградата на СУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”- Тополовград”

Цел:

Да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на община Тополовград, чрез осигуряване на качествени базови услуги на населението, в т.ч и чрез инвестиции за постигане приоритетите на ЕС за осигуряване на чиста и зелена енергия.

 

 

Стойност: 977 431.19 лв.

Продължителност: 24 месеца

Финансираща организация: ПРСР

“Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Бююккъръщаран чрез по-добро представяне на културното наследство.”

“Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Бююккъръщаран чрез по-добро представяне на културното наследство.”

Цел:

Общата цел на проекта е да се повиши туристическата привлекателност на трансграничния район на Бююккъръщаран и Тополовград чрез по-добро използване на културното наследство и свързаната инфраструктура. Специфичните цели на проекта са: 1) подобряване на условията и инфраструктурата, свързана с културен туризъм;

Стойност: 220 925,13 евро

Продължителност: 24 месеца

Финансираща организация: Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020

 

„Инвестиционна подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за пълнолетни лица с психични разстройства на територията на община Тополовград”. Региони в растеж

Приоритетни оси: Регионална социална инфраструктура

Наименование на процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

„Инвестиционна подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за пълнолетни лица с психични разстройства на територията на община Тополовград”. Региони в растеж

Приоритетни оси: Регионална социална инфраструктура

Наименование на процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

Цел: Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура  от резидентен тип с регионално значение  за предоставяне на социални услуги за лица с психични разстройства на територията на община Тополовград.Конкретна цел:Изграждане на нова инфраструктура – 4  центъра  за грижи за хора с увреждания – лица с психически разстройства  за предоставяните от  Дом за пълнолетни лица с психични разстройства – с.Радовец, община Тополовград социални услуги, съобразени с изискванията  на Министерство на труда и социалната политика за живот в общността.

Стойност: 2 279 369.93 лв. без ДДС

Продължителност: 24 месеца

Финансираща организация: Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020

 

“Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на “Сграда на Общинска администрация – гр.Тополовград” в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”

Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на “Сграда на Общинска администрация – гр.Тополовград” в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Цел: В обхвата на проекта са включени дейности за изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: “Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на “Сграда на Общинска администрация – гр.Тополовград” в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково”

Стойност: 456 366.46 лв. без ДДС

Продължителност: 36 месеца 

Финансираща организация: ПРСР 2014-2020

 

„Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с.Устрем, община Тополовград“.„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”

„Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с.Устрем, община Тополовград“.„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Цел:

Проектът е резултат от идентифицирани нужди на училището и община Тополовград по отношение осигуряване на закрита спортна инфраструктура за учениците от 1-8.клас.

 

Стойност: 363 307.62 лв. без ДДС

Продължителност: 24 месеца

Финансираща организация: ПРСР 2014-2020

“Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в населените места на община Тополовград. „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”

“Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в населените места на община Тополовград. „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”

Цел:

Цел на проекта Да се създадат на условия за устойчиво социално-икономическо развитие и повишаване качеството на живот на населението в община Тополовград чрез инвестиции в обновяването и благоустрояването на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности, в три населени места в общината.

Стойност: 770 874.18 лв. без ДДС

Продължителност: 24 месеца

Финансираща организация: ПРСР 2014-2020