Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Депозирани проекти

Интегрирани мерки в подкрепа на децата в община Тополовград

Интегрирани мерки в подкрепа на децата в община Тополовград

Цел: Превенция от изоставяне на децата, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот на минимум 100 деца в нужда и техните семейства

Стойност: 391 000.00 лв. 

Продължителност: 13 месеца

Финансираща организация:

Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

Модернизиране на образователната среда на НУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, гр. Тополовград

Модернизиране на образователната среда на НУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, гр. Тополовград

Цел:

Модернизиране материалната база на НУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Тополовград и превръщане на образователната институция в благоприятна среда съдействаща за подобряване на образователните резултати на учениците и мотивацията за учене

Стойност: 2 494 872.66 лв.

Продължителност: 30 месеца

Финансираща организация:

Национален план за възстановяване и устойчивост

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на сградата на “Читалище “Паисий Хилендарски-1927” в с. Орлов дол, община Тополовград“

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на сградата на “Читалище “Паисий Хилендарски-1927” в с. Орлов дол, община Тополовград“

Цел: Енергийно обновяване на сграда за обществено обслужване в областта на културата, собственост на община Тополовград

Стойност: 1 150 707.10 лв.

Продължителност: 30 месеца

Финансираща организация:

Национален план за възстановяване и устойчивост

“Подобряване на енергийните характеристики на сгради за административно обслужване на територията на община Тополовград”

“Подобряване на енергийните характеристики на сгради за административно обслужване на територията на община Тополовград”

Цел: Енергийно обновяване на административни сгради, собственост на община Тополовград

Стойност: 1 227 486.00 лв.

Продължителност: 30 месеца

Финансираща организация:

Национален план за възстановяване и устойчивост

“Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, блок №2, ж.к “Сакар”, гр. Тополовград”

“Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, блок №2, ж.к “Сакар”, гр. Тополовград”

Цел: Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на територията на община Тополовград

Стойност: 1 528 973.51 лв.

Продължителност: 30 месеца

Финансираща организация:

Национален план за възстановяване и устойчивост

“Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул.”Трети март” №23 , гр. Тополовград”

“Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул.”Трети март” №23 , гр. Тополовград”

Цел: Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на територията на община Тополовград

Стойност: 1 136 038.86 лв.

Продължителност: 30 месеца

Финансираща организация:

Национален план за възстановяване и устойчивост

“Благоустрояване на улици в гр. Тополовград, в т.ч: улица “Миньорска”, улица “Бенковски” и улица “Родопи”

“Благоустрояване на улици в гр. Тополовград, в т.ч: улица “Миньорска”, улица “Бенковски” и улица “Родопи”

Цел: Да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на община Тополовград, чрез осигуряване на качествени базови услуги на населението, за повишаване качеството на живот на населението в община Тополовград.

Стойност: 1 953 783.24 лв.

Продължителност: 30 месеца

Финансираща организация: ПРСР

“Реализиране на енергоспестяващи мерки на сградата на СУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”- Тополовград”

“Реализиране на енергоспестяващи мерки на сградата на СУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”- Тополовград”

Цел:

Да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на община Тополовград, чрез осигуряване на качествени базови услуги на населението, в т.ч и чрез инвестиции за постигане приоритетите на ЕС за осигуряване на чиста и зелена енергия.

Стойност: 977 431.19 лв.

Продължителност: 24 месеца

Финансираща организация: ПРСР

“Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Бююккъръщаран чрез по-добро представяне на културното наследство.”

“Повишаване на туристическата привлекателност на общините Тополовград и Бююккъръщаран чрез по-добро представяне на културното наследство.”

Цел:

Общата цел на проекта е да се повиши туристическата привлекателност на трансграничния район на Бююккъръщаран и Тополовград чрез по-добро използване на културното наследство и свързаната инфраструктура. Специфичните цели на проекта са: 1) подобряване на условията и инфраструктурата, свързана с културен туризъм;

Стойност: 220 925,13 евро

Продължителност: 24 месеца

Финансираща организация: Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020

 

„Инвестиционна подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за пълнолетни лица с психични разстройства на територията на община Тополовград”. Региони в растеж

Приоритетни оси: Регионална социална инфраструктура

Наименование на процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

„Инвестиционна подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за пълнолетни лица с психични разстройства на територията на община Тополовград”. Региони в растеж

Приоритетни оси: Регионална социална инфраструктура

Наименование на процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

Цел: Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура  от резидентен тип с регионално значение  за предоставяне на социални услуги за лица с психични разстройства на територията на община Тополовград.Конкретна цел:Изграждане на нова инфраструктура – 4  центъра  за грижи за хора с увреждания – лица с психически разстройства  за предоставяните от  Дом за пълнолетни лица с психични разстройства – с.Радовец, община Тополовград социални услуги, съобразени с изискванията  на Министерство на труда и социалната политика за живот в общността.

Стойност: 2 279 369.93 лв. без ДДС

Продължителност: 24 месеца

Финансираща организация: Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020

 

“Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на “Сграда на Общинска администрация – гр.Тополовград” в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”

Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на “Сграда на Общинска администрация – гр.Тополовград” в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Цел: В обхвата на проекта са включени дейности за изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: “Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на “Сграда на Общинска администрация – гр.Тополовград” в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково”

Стойност: 456 366.46 лв. без ДДС

Продължителност: 36 месеца 

Финансираща организация: ПРСР 2014-2020

 

„Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с.Устрем, община Тополовград“.„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”

„Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с.Устрем, община Тополовград“.„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

“Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в населените места на община Тополовград. „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”

“Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в населените места на община Тополовград. „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”

Цел:

Цел на проекта Да се създадат на условия за устойчиво социално-икономическо развитие и повишаване качеството на живот на населението в община Тополовград чрез инвестиции в обновяването и благоустрояването на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности, в три населени места в общината.

Стойност: 770 874.18 лв. без ДДС

Продължителност: 24 месеца

Финансираща организация: ПРСР 2014-2020